ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

Εισαγωγή

Βασικό σκοπό της Ερευνητικής Υποδομής FOODBIOMES αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία εστιάζοντας στις εφαρμογές του μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ερευνητική Υποδομή επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην κατάρτιση των ερευνητών και των στελεχών του επιχειρηματικού κλάδου, στη διευθέτηση τεχνικών προβλημάτων και δυσκολιών που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά του κλάδου, στην προαγωγή της συνεργασίας και τη δημιουργία αλυσίδων αξίας, στη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης και στην παροχή πρόσβασης σε εγκαταστάσεις στους ερευνητές και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων του ενδιαφέροντος τους.

 

Χρήστες

Επιλέξιμοι χρήστες της Ερευνητικής Υποδομής ανάλογα με την κατηγορία της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι άτομα, ομάδες και ιδρύματα από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς κανένα περιορισμό σε σχέση με τη χώρα που είναι εγκατεστημένοι. Τα άτομα και οι ομάδες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, τεχνικό προσωπικό και σπουδαστές που συμμετέχουν στην έρευνα στο πλαίσιο των μελετών τους. Η Ερευνητική Υποδομή και η Πολιτική Πρόσβασης που εφαρμόζει είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε διάκριση αφορά στα φυσικά πρόσωπα (όπως φύλο, χρώμα, εθνική καταγωγή, θρησκεία κ.λπ.). 

 

Μορφές Πρόσβασης και Μοντέλα Χρηματοδότησης

Η Ερευνητική Υποδομή σε κάθε πρόσκληση για παροχή υπηρεσίας καθορίζει τη μορφή και το μοντέλο χρηματοδότησης της πρόσβασης.

Η μορφή πρόσβασης ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσίας και το χρήστη είναι: α) πρόσβαση που συνδέεται με την αριστεία, β) πρόσβαση που συνδέεται με την αγορά και γ) ευρεία πρόσβαση.

 

Επίσης, ανάλογα με τη μορφή πρόσβασης, τον χρήστη και την κατηγορία υπηρεσίας, η Ερευνητική Υποδομή καθορίζει σε κάθε πρόσκληση ή κατόπιν συνεννόησης με τον υποψήφιο χρήστη ένα από τα εξής μοντέλα χρηματοδότησης της πρόσβασης:

  • ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς κόστος για το χρήστη,
  • με κάλυψη μέρους του κόστους από το χρήστη,
  • με κάλυψη του συνολικού κόστους από το χρήστη,
  • με κέρδος για την Ερευνητική Υποδομή.

 

Σε περιπτώσεις παροχής πρόσβασης με κόστος για το χρήστη ή με κέρδος για την Ερευνητική Υποδομή, ο χρήστης γνωρίζει εκ των προτέρων την αξία της χρέωσης.

 

Υποβολή και Αξιολόγηση Αίτησης Πρόσβασης

Η βασική αρχή που διέπει την παρούσα Πολιτική Πρόσβασης είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για πρόσβαση στην Ερευνητική Υποδομή, από τη φάση της υποβολής των αιτήσεων από τους υποψήφιους χρήστες μέχρι την τελική παροχή των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας έτσι τη δίκαια κατανομή των διαθέσιμων μονάδων πρόσβασης.

 

Η Ερευνητική Υποδομή FOODBIOMES δέχεται αιτήσεις πρόσβασης από τους ενδιαφερόμενους χρήστες σε καθορισμένες περιόδους ή συνεχώς, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας. Οι προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.foodbiomes.eu. Σε κάθε πρόσκληση καθορίζεται το είδος  και ο σκοπός της υπηρεσίας, η διάρκεια της πρόσβασης, οι επιλέξιμοι χρήστες, τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τη μορφή πρόσβασης που σκοπεύει να παρέχει η Ερευνητική Υποδομή, το μοντέλο χρηματοδότησης καθώς και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης.  

 

Ενδιαφερόμενοι χρήστες για συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ερευνητικής Υποδομής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πρόσβαση μέσω αποστολής email ή επιστολής, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη ανοιχτής πρόσκλησης από την Ερευνητική Υποδομή. Οι αιτήσεις πρόσβασης ελέγχονται από την Επιστημονική Επιτροπή της Ερευνητικής Υποδομής σε σχέση με τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής του ενδιαφερόμενου χρήστη, τη συμβατότητα με τους σκοπούς και στόχους της Ερευνητικής Υποδομής αλλά και την πληρότητα των αιτήσεων. Αν οι αιτήσεις είναι αποδεκτές ως προς τα προηγούμενα, τότε αξιολογούνται σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια.

 

Τα κριτήρια αφορούν κυρίως την επιστημονικότητα, την καινοτομία, την τεχνική εφικτότητα, τη συμπληρωματικότητα με τις δράσεις της Ερευνητικής Υποδομής, καθώς και την προστιθέμενη αξία που θα φέρει στην Ερευνητική Υποδομή. Ειδικά για υπηρεσίες εκπαίδευσης σε μεμονωμένα άτομα, τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν το επίπεδο εκπαίδευσης, την εμπειρία, τις δημοσιεύσεις, το ερευνητικό ενδιαφέρον του χρήστη αλλά και τη σειρά προτεραιότητας υποβολής του αιτήματος.

 

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος, η Ερευνητική Υποδομή επικοινωνεί  σε εύλογο χρονικό διάστημα το αποτέλεσμα της απόφασης στον ενδιαφερόμενο χρήστη.  Ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, είναι πιθανή η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Ερευνητικής Υποδομής και του χρήστη ή  η αποδοχή των όρων πρόσβασης και χρήσης της Ερευνητικής Υποδομής.

 

Οι αιτήσεις πρόσβασης των χρηστών και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την παροχή πρόσβασης, χειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα από την Ερευνητική Υποδομή.

 

Τροποποίηση της Πολιτικής Πρόσβασης

Η ανωτέρω Πολιτική Πρόσβασης μπορεί να τροποποιηθεί  με σκοπό τη διεύρυνση της πρόσβασης στους χρήστες και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών της Ερευνητικής Υποδομής λαμβάνοντας υπ’ όψη τους σκοπούς και τους στόχους της Ερευνητικής Υποδομής FOODBIOMES.