ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Γενικά

Η FOODBIOMES (εφεξής « Ερευνητική Υποδομή») είναι μία ερευνητική υποδομή της Ελλάδας η οποία στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής εξερευνώντας τη δυναμική των εφαρμογών μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων. Η FOODBIOMES βρίσκεται σε κατάσταση Έργου σε αυτή τη φάση του κύκλου ζωής της και υλοποιείται με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που διατελεί και το ρόλο του Συντονιστή της σύμπραξης.

 

Η Ερευνητική Υποδομή αντιμετωπίζει με σεβασμό και ως ζήτημα υψίστης σημασίας την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συνταχθεί η Παρούσα Πολιτική σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Ερευνητική Υποδομή.

 

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων των ακόλουθων κατηγοριών:

α) εκπρόσωποι και εργαζόμενοι των Φορέων της Ερευνητικής Υποδομής

β) μέλη Επιτροπών που συστήνονται από την Ερευνητική Υποδομή

γ) συμμετέχοντες σε ημερίδες, work shops, έρευνες αγοράς που διοργανώνει η Ερευνητική Υποδομή

δ) εκπρόσωποι και εργαζόμενοι επιχειρήσεων και οργανισμών που συνεργάζονται με την Ερευνητική Υποδομή

ε) αιτούντες την παροχή πρόσβασης στην Ερευνητική Υποδομή

στ) λήπτες των υπηρεσιών της Ερευνητικής Υποδομής

ζ) χρήστες της Ερευνητικής Υποδομής

η) επισκέπτες της ιστοσελίδας foodbiomes.eu

 

Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται μέσω:

 • της υποβολής αίτησης για χρήση των υπηρεσιών της Ερευνητικής Υποδομής
 • της υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε δράσεις της Ερευνητικής Υποδομής
 • της συμμετοχής σε δράσεις της Ερευνητικής Υποδομής
 • της υποβολής αιτήματος λήψης ενημερώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ερευνητικής Υποδομής
 • της χρήσης των υπηρεσιών της Ερευνητικής Υποδομής
 • της επίσκεψής στην ιστοσελίδα της Ερευνητικής Υποδομής

 

Η Ερευνητική Υποδομή συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς ή τις επιχειρήσεις/οργανισμούς/ιδρύματα στα οποία εργάζεστε ή εκπροσωπείτε.

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγει η Ερευνητική Υποδομή

Η Ερευνητική Υποδομή ενδέχεται να συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων:

Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατέρα και μητέρας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπογραφή, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (όπως google analytics, IP κλπ.), προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με συμβατικές υποχρεώσεις κατά τη λήψη των υπηρεσιών, φωτογραφίες/βίντεο, βιογραφικά.

 

 

Σκοπός και Νομιμότητα της Επεξεργασίας   

Η Ερευνητική Υποδομή προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμό 679/2016 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία:

 • όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης και ειδικότερα για την παροχή των υπηρεσιών, στην εκτέλεση απαιτήσεων σύμβασης και στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Ερευνητικής Υποδομής (άρθρο 6 παρ 1 περ β΄),
 • όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της (άρθρο 6 παρ 1 περ γ΄),
 • με την προηγούμενη συναίνεση των υποκειμένων για την επικοινωνία με τα υποκείμενα με σκοπό την ενίσχυση της προβολής και δικτύωσης της Ερευνητικής Υποδομής (άρθρο 6 παρ 1 περ α΄),
 • όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων της Ερευνητικής Υποδομής (άρθρο 6 παρ 1 περ 3΄).

 

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που απασχολείται στην Ερευνητική Υποδομή FOODBIOMES στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που του έχει ανατεθεί.

 

Η Ερευνητική Υποδομή κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, σε δημόσιες αρχές για την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον όταν υφίσταται έννομη υποχρέωσή της ή για να εξυπηρετηθούν τα έννομα συμφέροντά της. Επίσης ενδέχεται να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (όπως Πανεπιστήμια, άλλες Ερευνητικές Υποδομές, επιχειρήσεις) αλλά και στην ιστοσελίδα της προκειμένου να αξιολογηθεί αίτημα του υποκειμένου, να επιτευχθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις προς το υποκείμενο, να αξιολογηθεί αίτημα του υποκειμένου, να ικανοποιηθεί αίτημα του υποκειμένου.   

 

Κάθε περαιτέρω διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται.

 

Η Ερευνητική Υποδομή δύναται επίσης να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Στην περίπτωση αυτή, τα πρόσωπα αυτά έχουν τη δυνατότητα διενέργειας μόνο της συγκεκριμένης επεξεργασίας που τους έχει ανατεθεί βάσει σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης και δεσμεύονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

 

Σύνδεσμοι προς Ιστοσελίδες

Στην ιστοσελίδα της Ερευνητικής Υποδομής ενδεχομένως να περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες για διευκόλυνση και ενημέρωση, οι οποίες δε διαχειρίζονται από την Ερευνητική Υποδομή. Ως εκ τούτου, η Ερευνητική Υποδομή δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών. Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτές πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

 

Ασφάλεια

Η Ερευνητική Υποδομή επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (όπως η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, η λήψη αντιγράφων ασφαλείας στα ηλεκτρονικά αρχεία, ο έλεγχος της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα και εγκαταστάσεις) για την ασφάλεια και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας.

 

Cookies

H ιστοσελίδα της Ερευνητικής Υποδομής (www.foodbiomes.eu) χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο αποτελεί μία υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Ireland Ltd   (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ.

 

Το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει τον κώδικα “gat._anonymizeIp” ώστε να διασφαλιστεί η ανώνυμη καταγραφή διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP masking). Λόγω της ανωνυμοποίησης της IP, η διεύθυνση IP συντομεύεται από την Google εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής  Ζώνης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται και συντομεύεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. 

 

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

 

Η Ερευνητική Υποδομή χρησιμοποιεί τα Google Analytics προκειμένου να αναλύσει και να βελτιώσει τη χρήση της ιστοσελίδας www.foodbiomes.eu. Επιπλέον, συλλέγονται πληροφορίες για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας (για παράδειγμα προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα περιήγησης).

 

Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ο σκοπός των επιμέρους επεξεργασιών που γίνονται για αυτά.

 

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει έννομης υποχρέωσης ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές δικαιωμάτων και αξιώσεων, αλλά και τα έννομα συμφέροντα του φυσικού προσώπου.

 

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει συγκατάθεσης, ο χρόνος τήρησης καθορίζεται από τη δυνατότητα ανάκλησης αυτής. Από τη στιγμή που θα ανακληθεί η συγκατάθεση, διαγράφονται και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα.

 

Δικαιώματα των Υποκειμένων

Τα υποκείμενα δεδομένων έχουν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων τα εξής δικαιώματα:

 • δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα τους, που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, όπως επίσης και για κάθε περαιτέρω επεξεργασία αυτών,
 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους,
 • δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών τους δεδομένων,
 • δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σε κάποιον άλλον οργανισμό,
 • δικαίωμα εναντίωσης εφόσον επιτρέπεται από το νόμο,
 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον τα υποκείμενα δεδομένων θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιοδήποτε τρόπο,
 • δικαίωμα ακύρωσης της συγκατάθεσής τους (η ακύρωση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε βασιστεί σε αυτή και έγινε πριν την ακύρωσή της).

 

Η Ερευνητική Υποδομή δεν πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων γίνεται με την υποβολή γραπτής αίτησης στην Ερευνητική Υποδομή. Η Ερευνητική Υποδομή διατηρεί το δικαίωμα απάντησης εντός ενός μήνα μετά την παραλαβή της αίτησης.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνία με την Ερευνητική Υποδομή

Για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε με την Ερευνητική Υποδομή.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +3025510306633

E-mail: [email protected]

 

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές ή για την υποβολή καταγγελίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr).

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: + 30210 6475600

Φαξ:  + 30210 6475628

E-mail: [email protected]

 

Τροποποιήσεις της Παρούσας Πολιτικής

Στόχος μας είναι να αναθεωρούμε και να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική είναι ενδεχόμενο να ενημερωθείτε μέσω email.