ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η FOODBIOMES είναι μία νέα κατανεμημένη ερευνητική υποδομή του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα που στοχεύει να προσφέρει υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης, εξερευνώντας την επίδραση των εφαρμογών μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης

Επιστήμονες της FOODBIOMES προσφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους για να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων.

Εκπαίδευση & Επιμόρφωση

Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης παρέχονται σε ερευνητές και επαγγελματίες για να προάγουν την καινοτομία σε εφαρμογές μικροβιώματος στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πρόσβαση σε Υποδομές

Υποδομές υψηλής τεχνολογίας προσφέρονται σε ερευνητές και επαγγελματίες για την εκτέλεση ερευνητικών έργων του ενδιαφέροντος τους.

ΝΕΑ

FOODBIOMES on the 8th Applied Sciences Webinar

FOODBIOMES on the 8th Applied Sciences Webinar

Anyone Interested to find out more about microbiome innovations for functional and sustainable food systems? On 20 January 2023 at 10:00 (CET) FOODBIOMES team will be offering online the 8th Applied Sciences Webinar entitled “Microbiome innovations for functional and...

Newsletter December 2022

Newsletter December 2022

We are pleased to announce the launch of our second Newsletter! In this issue, we introduce FOODBIOMES at the Democritus University of Thrace, the participation of FOODBIOMES in the final of the innovation competition “Trophy Challenge 2022” presenting the product...

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES» (MIS 5047291) που εντάσσεται στη Δράση «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).