Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ποιοτικός ή/και ποσοτικός προσδιορισμός ουσιών με χρήση υγρής χρωματογραφίας και διάφορους ανιχνευτές

 

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Σύστημα υγρής χρωματογραφίας HPLC με ανιχνευτές συστοιχίας διόδων (PDA), φθορισμού (FL) και δείκτη διάθλασης (RI), σύστημα υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής απόδοσης (UHPLC) με ανιχνευτή μάζων τριπλού τετραπόλου (MS/MS), φασματοφωτόμετρο υπεριώδους/ορατού (UV/Vis), φθορισμόμετρο, αναλυτικοί ζυγοί, πιπέτες, κτλ.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Εσωτερικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων, μυκοτοξινών και άλλων μικροβιακών μεταβολιτών, σακχάρων, συντηρητικών, πρόσθετων τροφίμων, φυτοχημικών & φαρμακευτικών ουσιών.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 5 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στην υποδομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό με τα αναλώσιμα που θα χρειαστείτε για τον ποιοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό ουσιών με χρήση υγρής χρωματογραφίας και πολλών διαφορετικών τύπων ανιχνευτών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο ή κάποια δική σας, ή να αναπτύξουμε μαζί μια νέα μεθοδολογία ανάλυσης. Όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα θα είναι διαθέσιμα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ζητηθεί ο ποσοτικός προσδιορισμός ουσίας που δεν είναι διαθέσιμη στο εργαστήριο, θα πρέπει να την παρέχετε. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να αναλύσετε έως δέκα (10) δείγματα, σε ένα μέγιστο τριών (3) ήδη στοιχειοθετημένων μεθοδολογιών ή μιας (1) νέας μεθοδολογίας που θα αναπτύξουμε μαζί.