Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απομόνωση DNA, ενίσχυση μέσω PCR και καθαρισμός για την ταυτοποίηση μέσω τεχνικών αλληλούχισης

 

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Θερμοκυκλοποιητής SimpliAmp™ (PCR), πιπέτες, κ.ά.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

Εσωτερικές μέθοδοι για την απομόνωση DNA από φυτικούς ιστούς, ενίσχυση επιλεγμένων περιοχών μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και καθαρισμό των προϊόντων, ώστε να ακολουθήσει η ταυτοποίηση μέσω αλληλούχισης DNA.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 5 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

1 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Στην υποδομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό με τα αναλώσιμα που θα χρειαστείτε για την απομόνωση DNA, ενίσχυση επιλεγμένων περιοχών μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και καθαρισμό τους ώστε να είναι έτοιμο για ταυτοποίηση μέσω τεχνικής αλληλούχισης DNA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο ή κάποια δική σας. Όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα θα είναι διαθέσιμα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ζητηθεί η ενίσχυση συγκεκριμένης περιοχής του γονιδιώματος για την οποία το εργαστήριο δε διαθέτει ζευγάρι primers, θα πρέπει να μας το παρέχετε εσείς.  Η υπηρεσία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία ανάλυσης των δεδομένων της αλληλούχισης με σκοπό τον προσδιορισμό ταυτότητας (DNA Sequencing – Identification) που παρέχει η υποδομή. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε έως τρία (3) διαφορετικά υποστρώματα (είδη), απ’ όπου θα παραλάβετε το καθαρό απομονωμένο DNA, έτοιμο για να ακολουθήσει ταυτοποίηση μέσω αλληλούχισης.