Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχεδιασμός βιοδιεργασιών για την επεξεργασία και αξιοποίηση απόβλητων ρευμάτων του
αγροτο-βιομηχανικού τομέα

 

Περιγραφή αντικειμένου:

Το αντικείμενο της δράσης αφορά τον σχεδιασμό και την οργάνωση μιας βιοδιεργασίας με κατεύθυνση στην ταυτόχρονη επεξεργασία και αξιοποίηση απόβλητων ρευμάτων του ευρύτερου αγροτο-βιομηχανικού τομέα. Στόχος της δράσης ο σχεδιασμός μιας βιοδιεργασίας προς την απορρύπανση ενός απόβλητου ρεύματος και την ταυτόχρονη παραγωγή βιο-προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (διατροφικά, φαρμακευτικά, βιοκαύσιμα, βιο-υλικά, πρόδρομες χημικές ενώσεις).

 

Εργαστήριο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση:

Εργαστήριο Φυσικοχημικής & Βιοτεχνολογικής Αξιοποίησης Υποπροϊόντων Τροφίμων («ΦυΧηΒιο»), Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λήμνος.

 

Εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος:

Πλήρες πακέτο εξοπλισμού που περιλαμβάνει αυτόκαυστο, ανακινούμενους επωαστήρες, βιοαντιδραστήρα 6,0L, pHμετρα, φυγοκέντρους, περιστροφικό εξατμιστήρα, φασματοφωτόμετρο ορατού-περιώδους, μικροσκόπιο, θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, FTIR, HPLC.

 

Μέθοδοι που έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο:

In house μέθοδος για υγρές καλλιέργειες ζυμομυκήτων και ανώτερων μυκήτων, ανάλυση παραχθείσας βιομάζας, καταναλωθέντος υποστρώματος, ανάλυση ενδοκυτταρικού λίπους, ενδοκυτταρικής πρωτεΐνης, ενδο και εξω πολυσακχαριτών, προφίλ λίπους λιπαρών οξέων, ανάλυση γλυκανών.

 

Επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης εργαστηρίου:

Παρέχεται πρόσβαση στον εξοπλισμό και στους χώρους του εργαστηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες για 10 ημέρες το μέγιστο ανά χρήστη.

 

Χρονική περίοδος που μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

15 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2023

 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:

Το Εργαστήριο Φυσικοχημικής & Βιοτεχνολογικής Αξιοποίησης Υποπροϊόντων Τροφίμων του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των βιοδιεργασιών και ειδικότερα της αξιοποίησης απόβλητων ρευμάτων του ευρύτερου αγροτο-βιομηχανικού τομέα να χρησιμοποιήσουν τους χώρους της υποδομής, όλο τον βασικό εξοπλισμό και την εμπειρία των ερευνητών αυτής, για
να σχεδιάσουν τη δική τους βιοδιεργασία. Ειδικότερα οι τελικοί συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρωτόκολλα των μελετών, τον αναλυτικό εξοπλισμό αλλά και τον αναλυτικό εξοπλισμό για τον σχεδιασμό και μιας βιοδιεργασίας με κατεύθυνση στην αξιοποίηση απόβλητων ρευμάτων, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ερευνητικών ερωτημάτων που θέλουν να διερευνήσουν.