Ένα συνεργατικό έργο Περιφερειακής Αριστείας που εστιάζει στο ρόλο του μικροβιώματος στα λειτουργικά τρόφιμα, στη διατροφή και στην υγεία

Σε εναρμόνιση με το στόχο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ) για ανάπτυξη καινοτόμων, ανταγωνιστικών και ευεργετικών για την υγεία τροφίμων & ποτών, η Ερευνητική Υποδομή FOODBIOMES στοχεύει στη μελέτη ωφέλιμων μικροοργανισμών και φυτικών εκχυλισμάτων που επηρεάζουν θετικά το μικροβίωμα, και κατ’ επέκταση την υγεία του ανθρώπου, με στόχο την αξιοποίησή τους στη βιομηχανία τροφίμων. Oι ευεργετικές ιδιότητές των μικροοργανισμών και των φυτικών εκχυλισμάτων τεκμηριώνονταιε πολλαπλές προσεγγίσεις – μελέτες in vitro και in vivo και κλινικές δοκιμές και στη συνέχεια, ενσωματώνονται σε διάφορα τρόφιμα, ενισχύοντας τη λειτουργική τους δράση σε προληπτικό, αλλά ενδεχομένως και σε θεραπευτικό επίπεδο.

H FOODBIOMES, χρησιμοποιώντας την πιλοτική γραμμή παραγωγής ωφέλιμων μικροοργανισμών και καινοτόμων προϊόντων και την τεχνολογία γονιδιωματικών αναλύσεων Next Generation Sequencing (NGS) για τη μελέτη του μικροβιώματος των τροφίμων και του ανθρώπου, προσφέρει προς εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη μία σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες, όπως ανάλυση του μικροβιώματος ή της μικροβιακής χλωρίδας των τροφίμων, επίδραση βιοδραστικών ουσιών στο μικροβίωμα του ανθρώπου, σχεδιασμό παρεμβάσεων σε διεργασίες ζύμωσης για την επίδραση του μικροβιώματος και την αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης, κλπ, καθώς και υπηρεσίες χαρακτηρισμού, πλήρους αλληλούχισης γονιδιώματος και πιλοτικής παραγωγής ευεργετικών (προβιοτικών) μικροοργανισμών. Παράλληλα, αναπτύσσονται μεθοδολογίες αξιοποίησης υποπροϊόντων του Αγροδιατροφικού τομέα, ενισχύοντας τη βιοοικονομία μέσω της παραγωγής καινοτόμων τελικών προϊόντων με θετικές επιδράσεις στο μικροβίωμα του ανθρώπου. Επιπλέον, μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων, το ΔΠΘ συμβάλλει στην κατάρτιση του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού σε ένα από τα πεδία αιχμής του τομέα της Αγροδιατροφής, προάγοντας την καινοτομική ικανότητα των τοπικών επιχειρήσεων και γενικότερα της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Τέλος, στα πλαίσια της FOODBIOMES, προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού έρευνας και ανάπτυξης, υποστηρίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο, και τον Περιφερειακό στόχο της ΑΜΘ που αφορά τη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας με προσαρμογή ώριμων οργανωτικών και προωθητικών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης και αναβάθμισης των ανθρωπίνων πόρων. 

Η ομάδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης